Filtry są stosowane...

Oświadczenie firmy Goudsmit Magnetics Group B.V. dotyczące prywatności

Preambuła

Niniejsze jest oświadczeniem dotyczącym prywatności prywatnej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością — Goudsmit Magnetics Group B.V. — z siedzibą będącą jednocześnie centralą działań biznesowych, znajdującą się pod adresem Petunialaan 19, Waalre (5582 HA), Holandia, właściciela witryny internetowej: www.goudsmitmagnets.com

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. stoi na stanowisku, iż ochrona prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową ma wielkie znaczenie dla prowadzenia działalności biznesowej i dostarczania usług. Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. przywiązuje wielką wagę do zapewnienia, że dane osobowe przekazywane przez użytkownika witryny internetowej są wykorzystywane, przetwarzane, zarządzane i zabezpieczane właściwie, dokładnie i w sposób poufny. Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. w każdym zakresie spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (Wbp).

Przekazując za pośrednictwem witryny internetowej firmie GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. dane osobowe użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności.

 

Przetwarzanie danych osobowych

W ramach świadczonych usług, kiedy odwiedzający witrynę internetową przesyła zapytanie o udzielenie informacji, zamawia produkty lub usługi, subskrybuje newsletter, zadaje pytanie, umieszcza komentarz lub sugestię, bądź w jakikolwiek inny sposób nawiązuje kontakt z firmą GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V., firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. wchodzi w posiadanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, dane adresowe, adres email i numer(y) telefonu.

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. może także pozyskać określone dane osobowe poprzez stosowane ciasteczka.

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. przetwarza pozyskane dane osobowe w celu, dla którego zostały one pozyskane, to jest: aby przygotować i/lub wykonać umowę, przetworzyć zapytanie o udzielnie informacji na temat usług i/lub produktów, przetworzyć zamówienie, przesłać katalog lub ofertę, utworzyć spersonalizowane konto lub odpowiedzieć na pytanie, komentarz lub sugestię. Ponadto firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. wykorzystuje dane osobowe do ulepszenia swoich usług i regularnego informowania o swoich działaniach, produktach i usługach. Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. podejmuje starania w celu dostosowania się do preferencji klientów.

Jeżeli klient nie chce otrzymywać (w ogóle ani nadal) ofert lub informacji od firmy GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V., może poinformować o tym fakcie firmę listownie na adres Goudsmit Magnetics Group B.V., Postbus 18, 5580 AA Waalre, Holandia lub pocztą elektroniczną na adres .

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. przekazuje pozyskane dane osobowe wyłącznie dwóm partnerom, celem umożliwienia im świadczenia usług własnych na naszą rzecz; jeden z partnerów współpracuje z nami w zakresie przesyłania poczty elektronicznej do klientów, a drugi przeprowadza weryfikację kredytową (w przypadku zamówień powyżej określonej wartości). Strony te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych dla własnych celów. W odniesieniu do danych osobowych, które firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. może pozyskać poprzez wykorzystywanie narzędzia Google Universal Analytics, firma Google przetwarza te dane i może je także wykorzystać dla własnych celów; niemniej jednak firma Google zobowiązała się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych.

 

Prawa użytkownika

Każdy, kto nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych lub pragnie przejrzeć, zastrzec, dodać lub poprawić dane może skontaktować się z firmą GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie. Ze wspomnianych praw do cofnięcia zgody, przeglądania, zastrzegania, dodawania, poprawiania i usuwania można korzystać online (kontaktując się z nami pod adresem ) lub fizycznie w siedzibie GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V.; wszelkie żądania w tym zakresie będą przetwarzane przez firmę GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. niezwłocznie.

 

Okres przechowywania

Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika, nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów opisanych powyżej, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek ich przechowywania przez określony czas.

 

Bezpieczeństwo

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed zgubieniem lub jakąkolwiek formą nieautoryzowanego lub bezprawnego przetwarzania. Dane osobowe chronione są firewallem między siecią zewnętrzną i witryną internetową firmy GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. oraz firewallem na serwerze firmowym.

 

Odpowiedzialność

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, związane z wykorzystywaniem, przetwarzaniem, zarządzeniem lub zabezpieczaniem danych osobowych, obejmujące zmianę, niepoprawne przetwarzanie, utratę lub ujawnienie danych.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania jeżeli firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. wejdzie w stosunek umowny z osobą fizyczną, inną niż osoba na rzecz której wykonywana jest działalność („Klient”).

 

Odnośniki do innych witryn internetowych

Na witrynie internetowej firmy GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. można natknąć się na wiele odnośników do innych witryn internetowych. Mimo, iż te witryny zostały odpowiednio wyselekcjonowane, firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki właściciele tych witryn postępują z danymi osobowymi. Dlatego bezwzględnie zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności zamieszczonymi na tych witrynach internetowych. Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, nawet częściowe, wynikłe z przetwarzania, zarządzania i/lub ochrony danych przez te witryny internetowe.

 

Zmiany

Firma GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt i/lub wprowadzania zmian w niniejszej polityce dotyczącej prywatności. Każda korekt i/lub zmiana zostanie opublikowana przez firmę GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. na jej witrynie internetowej. Dlatego zalecamy regularnie weryfikować witrynę firmy GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. pod kątem zawartości oświadczenia dotyczącego prywatności.

 

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy odnośnie do polityki prywatności firmy GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres Goudsmit Magnetics Group B.V., Postbus 18, 5580 AA Waalre, Holandia.

Bieżące oświadczenie dotyczące prywatności zostało zaktualizowane 19 październik 2016 r.